Reglement.


  1.Algemene afspraken & Toelatingsvoorwaarden.


      a. Alleen paracommando’s of oud paracommando’s kunnen een aanvraag doen uitsluitend via aanvraagdocument op de website.

      b. Het lidmaatschap wordt alleen geaccepteerd na de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur, de beslissing zal ook gedeeld                                             worden aan de aanvrager.

      c. Elk lid dient zijn jaarlijkse contributie te voldoen aan Red & Green, om geldig lid te kunnen blijven en deel te nemen aan activiteiten.

      d. Elk lid moet effectief in orde zijn met zijn contributie van het geldige jaar.

      e. Indien de aanvrager in het verleden problemen heeft gehad met een reeds aangesloten lid, dient dit eerst opgelost te zijn, anders                           wordt de aanvraag niet geaccepteerd.

       f. Alleen leden met geldig lidmaatschap en een goedkeuring van het bestuur, hebben recht om vest met erkende clubemblemen te                             dragen. Ook de niet motards kunnen deze vest aankopen na minimum drie maanden lidmaatschap en regelmatig bezoek aan de club                 en na toestemming van het bestuur.

       g. Er worden geen sympathisanten meer aanvaard, indien een erkend sympathisant stopt, zal er geen andere in de plaats komen.

       h. Een proefperiode van minimaal drie ritten moet voldaan hebben voordat de toekenning van het vest te verkrijgen, bij twijfel kan dit                       verlengd worden. Dit kan ook sneller indien aanvrager goed gekend en aanbevolen is door bestuur.

        i. Para’s of oud para’s die in het verleden lid geweest zijn van een MC, zullen pas na een periode van één jaar, aanspraak kunnen maken op              de vest van Red & Green, dit ter voorkoming van problemen met de betrokken MC.

        j. Lidmaatschap kan geweigerd of beëindigd worden door het dagelijks bestuur zonder opgave van reden.

       k. Elk lid dat zich schuldig maakt aan een crimineel feit zoals drugs, zedenfeiten, geweldpleging, kan onmiddellijk het                                                        lidmaatschap ontzegd worden zonder terugbetaling van lidgeld, voorschotten ed.

        l. Bij eventuele uitsluiting bij Red & Green wordt betrokkene op de hoogte gesteld en gevraagd om clubemblemen niet meer te dragen.

            Deze uitsluiting zal opgenomen worden in de maandelijkse bestuursvergadering.

        m. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, ongeval bij events, in en rond de clublocatie en bij rondritten…

              Elk aangesloten lid verklaart bij aansluiting akkoord te gaan en het reglement gelezen & goedgekeurd te hebben.


2. Beschrijving & gedragscode.


        a. Rondritten : om de rondritten zo praktisch mogelijk zal er info over de rit verspreid worden in de WhatsApp groep.

        b. Alleen leden kunnen meerijden en paracommando’s na toelating van verantwoordelijken van sectie moto.

        c. Gastrijders: voor leden die kennis, vriend, familie wil meenemen op moto, graag even doorgeven aan verantwoordelijken van

             sectie moto.

        d. De motorvest dient van leder te zijn en zwart van kleur, de emblemen zullen uniform geplaatst worden zoals voorgeschreven!

        e. Het is toegestaan één extra patch (militair brevet, prestatie, sectie..)bij te plaatsen op de linkerborst met maximum doorsnede

             van 10 cm.

        f. Het is verboden om metalen emblemen, wings, medailles ed op de vest te dragen.

        g. Elk lid zal zijn vest dragen bij elke activiteit van Red & Green. Het is verboden deze privé te dragen op eender welke activiteit buiten                       clubverband zoals festivals, treffen, meeting…ed. Wel is het toegestaan om bij solo ritten het vest te dragen buiten clubverband !

             Indien men rit doet met motorrijders die geen lid zijn van Red & Green, mag het vestje niet gedragen worden !

         h. Elk lid zal met trots zijn vest dragen met respect voor de normen en waarden die Red & Green uitdraagt.

          i. Leden zijn verplicht de vest te dragen bij rondritten en aanbevolen op bijeenkomsten in het clublokaal.

          j. Politieke en racistische kwesties worden buiten clubverband gehouden, dus elke uitspraak van een lid, zal uitgaan van het lid zelf en                      niet in naam van Red & Green.

          k. Elk lid respecteert de wegcode en de afspraken van de sectie moto.

           l. De verkeersregels blijven altijd gelden en is het lid zelf verantwoordelijk bij overtreding !

          m. Elk lid draagt zelf de verantwoordelijkheid indien hij alcoholische dranken nuttigt !


                

                       Het Bestuur,

                            Red & Green

                                                                                      Dura Lex Sed Lex