Dura Lex Sed Lex
                                                                                                                     Red & Green
        Reglement

 1. Algemene afspraken & Toelatingsvoorwaarden
 2. Enkel paracommando’s of oud-paracommando’s kunnen een aanvraag doen, uitsluitend via de club, dus gelieve langs te komen bij het clublokaal.
 3. Het is wenselijk dat men zich ten minste één keer komt voorstellen tijdens een bezoekje aan de club. Er worden geen leden geaccepteerd indien men niet de moeite doet om eens langs te komen.
 4. Het lidmaatschap wordt behandeld op de eerstvolgende vergadering en alleen geaccepteerd na de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. De beslissing zal mede gedeeld worden aan de aanvrager.
 5. Elk lid dient zijn jaarlijkse contributie te voldoen aan Red & Green om geldig lid te kunnen blijven en deel te nemen aan activiteiten.
 6. Elk lid moet effectief in orde zijn met zijn contributie van het geldige jaar.
 7. Indien de aanvrager in het verleden problemen heeft gehad met een reeds aangesloten lid, dient dit eerst opgelost te zijn; anders wordt de aanvraag niet geaccepteerd.
 8. Enkel leden met een geldig lidmaatschap en een goedkeuring van het bestuur hebben het recht om een vest met erkende clubemblemen te dragen. Leden kunnen deze vest aankopen na minimaal drie maanden lidmaatschap en regelmatig bezoek aan de club, en na toestemming van het bestuur. Dit kan ook sneller na beslissing van het bestuur.
 9. Er worden geen sympathisanten meer aanvaard. Indien een erkend sympathisant stopt, zal er geen andere in de plaats komen. Indien de peter van de sympathisant niet meer aangesloten is, zal de sympathisant ook geen lid meer kunnen blijven van de club.
 10. Para’s of oud-para’s die in het verleden lid geweest zijn van een MC, zullen pas na een periode van één jaar aanspraak kunnen maken op de vest van Red & Green, dit ter voorkoming van problemen met de betrokken MC.
 11. Lidmaatschap kan geweigerd of beëindigd worden door het dagelijks bestuur zonder opgave van reden.
 12. Elk lid dat zich schuldig maakt aan een crimineel feit zoals drugs, zedenfeiten, geweldpleging, kan onmiddellijk het lidmaatschap ontzegd worden zonder terugbetaling van lidgeld, voorschotten, etc.
 13. Bij eventuele uitsluiting bij Red & Green wordt betrokkene op de hoogte gesteld en gevraagd om clubemblemen niet meer te dragen. Deze uitsluiting zal opgenomen worden in de maandelijkse bestuursvergadering.
 14. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, ongeval bij events, in en rond de clublocatie en bij rondritten. Elk aangesloten lid verklaart bij aansluiting akkoord te gaan en het reglement gelezen en goedgekeurd te hebben.
 15. Beschrijving & gedragscode
 16. Rondritten: om de rondritten zo praktisch mogelijk te maken zal er info aangaande de rit verspreid worden in de WhatsApp-app.
 17. Enkel leden kunnen meerijden en paracommando’s na toelating van verantwoordelijken van sectie moto.
 18. Gastrijders: voor leden die kennis, vriend, familie willen meenemen op moto, graag even doorgeven aan verantwoordelijken van sectie moto.
 19. De motorvest dient van leder te zijn en zwart van kleur. De emblemen zullen uniform geplaatst worden zoals voorgeschreven.
 20. Het is toegestaan één extra patch (militair brevet, prestatie, sectie, etc.) bij te plaatsen op de linkerborst met een maximum doorsnede van 10 cm.
 21. Het is verboden om metalen emblemen, wings, medailles, etc. op de vest te dragen, dit om uniformiteit te waarborgen.
 22. Elk lid zal zijn vest dragen bij elke activiteit van Red & Green. Het is verboden deze privé te dragen op eender welke activiteit buiten clubverband zoals festivals, treffen, meeting, etc. Wel is het toegestaan om bij solo ritten de vest te dragen buiten clubverband. Indien men een rit doet met motorrijders die geen lid zijn van Red & Green, mag het vestje niet gedragen worden.
 23. Elk lid zal met trots zijn vest dragen met respect voor de normen en waarden die Red & Green uitdraagt.
 24. Leden zijn verplicht de vest te dragen bij rondritten en aanbevolen op bijeenkomsten in het clublokaal.
 25. Politieke en racistische kwesties worden buiten clubverband gehouden. Dus elke uitspraak van een lid zal uitgaan van het lid zelf en niet in naam van Red & Green.
 26. Elk lid respecteert de wegcode en de afspraken van de sectie moto.
 27. De verkeersregels blijven ten alle tijden gelden en het lid is zelf verantwoordelijk bij overtreding.
 28. Elk lid draagt zelf de verantwoordelijkheid indien hij alcoholische dranken nuttigt


      Red & Green
       Het Bestuur


      Règlement

    1. Règles générales & Conditions d'admission.

    2. Seuls les para-commandos ou anciens para-commandos peuvent faire une demande, exclusivement via le club, donc                         veuillez vous présenter au local du club.

    3. Il est souhaitable de se présenter au moins une fois lors d'une visite au club. Aucun membre ne sera accepté s'il ne pren                     pas la peine de venir une fois.

    4. L'adhésion sera traitée lors de la prochaine réunion et sera acceptée uniquement après l'approbation du Bureau Exécutif.

    5. La décision sera communiquée au demandeur.Chaque membre doit payer sa cotisation annuelle à Red & Green pour rester             membre valide et participer aux activités.

    6. Chaque membre doit être en règle avec sa cotisation de l'année en cours.

    7. Si le demandeur a eu des problèmes dans le passé avec un membre déjà affilié, cela doit d'abord être résolu ; sinon, la                        demande ne sera pas acceptée.

    8. Seuls les membres avec une adhésion valide et une approbation du conseil ont le droit de porter un gilet avec les                                 emblèmes reconnus du club. Les membres peuvent acheter ce gilet après au moins trois mois d'adhésion et des visites                      régulières au club, et après   l'approbation du conseil. Cela peut également se faire plus rapidement selon la décision du                    conseil.

    9. Aucun sympathisant ne sera plus accepté. Si un sympathisant reconnu arrête, il ne sera pas remplacé. Si le parrain du                         sympathisant n'est plus affilié, le sympathisant ne pourra plus rester membre du club.

    10. Les para-commandos ou anciens para- commandos qui ont été membres d'un MC dans le passé ne pourront prétendre                      au  gilet de Red & Green qu'après une période d'un an, afin d'éviter des problèmes avec le MC concerné.L'adhésion peut                    être refusée ou terminée par le bureau exécutif sans justification.

    11. Tout membre qui commet un acte criminel tel que la drogue, des délits sexuels, des violences, peut se voir                                                immédiatement retirer son adhésion sans remboursement de la cotisation, des acomptes, etc.

    12. En cas d'exclusion de Red & Green, la personne concernée sera informée et priée de ne plus porter les emblèmes du club.          13. Cette exclusion sera enregistrée lors de la réunion mensuelle du conseil.

    14. Le conseil ne peut être tenu responsable en cas   de vol, d'accident lors des événements, dans et autour du local du club                   et lors des balades. Chaque membre affilié déclare, lors   de son adhésion, être d'accord et avoir lu et approuvé le                                 règlement.

    15. Description & Code de conduite

    16. Balades : pour rendre les balades aussi pratiques que possible, les informations concernant la balade seront diffusées                       sur l'application WhatsApp.

    17. Seuls les membres peuvent participer aux balades et les para-commandos après autorisation des responsables de la                         section moto.

    18. Passagers : pour les membres qui souhaitent emmener une connaissance, un ami ou un membre de la famille en moto,                     merci d'informer les responsables de la section moto.

    19. Le gilet de moto doit être en cuir et de couleur noire. Les emblèmes seront placés de manière uniforme comme                                     prescrit.

    20. Il est permis d'ajouter un patch supplémentaire (brevet militaire, performance, section, etc.) sur le côté gauche de la                           poitrine avec un diamètre maximum de 10 cm.

    21. Il est interdit de porter des emblèmes métalliques, des ailes, des médailles, etc. sur le gilet, afin de garantir                                               l'uniformité.

    22. Chaque membre portera son gilet lors de chaque activité de Red & Green. Il est interdit de le porter en privé lors de                             toute activité en dehors du cadre du club comme des festivals, des rassemblements, des meetings, etc. Il est cependant                     permis de porter le gilet lors de balades en solo en dehors du cadre du club. Si une balade est effectuée avec des                                   motards qui ne sont   pas membres de Red & Green, le gilet ne doit pas être porté.

   23. Chaque membre portera fièrement son gilet en respectant les normes et valeurs que Red & Green défend.

   24. Les membres sont tenus de porter le gilet lors des balades et il est recommandé de le porter lors des réunions au local                        du club.

    25. Les questions politiques et racistes sont exclues du cadre du club. Donc toute déclaration d'un membre sera faite en                            son nom propre et non au nom de Red & Green.

    26. Chaque membre respecte le code de la route et les accords de la section moto.

    27. Les règles de la circulation restent en   vigueur en tout temps et le membre est lui-même responsable en cas                                           d'infraction.

    28. Chaque membre est responsable de lui-même s'il consomme des boissons alcoolisées.


           Red & Green


            Le Conseil